Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä

Kirjoittajat

  • Saša Dolinšek Oulun yliopisto
  • Outi Kulusjärvi Oulun yliopisto
  • Salli Ojala Oulun yliopisto
  • Kaarina Tervo-Kankare Oulun yliopisto

Abstrakti

Merkittävänä elinkeinona matkailu aiheuttaa paljon myönteisiä mutta myös kielteisiä vaikutuksia toimintaympäristössään. Nämä moninaiset vaikutukset näkyvät usein erityisen hyvin kohdealueilla, joissa matkailijat ovat vuorovaikutuksessa paikallisen luonnonympäristön, talouden, kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa (Mason 2003). Matkailun ja matkailijoiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä ja vuoteen 2020 asti, jolloin Covid-19-virus kutisti kansainvälisen matkailun murto-osaan entisestä. Maailmanlaajuisesti kansainvälisten matkojen määrä nousi 1,3 miljardiin vuonna 2017 ja 1,46 miljardiin vuonna 2019 (UNWTO 2021a) ja kasvun ennustetaan jatkuvan, kunhan matkailu toipuu koronaviruksen aiheuttamasta romahduksesta (UNWTO 2021b). Jatkuva ja nopea kasvu on vaikuttanut sosiaaliseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja luonnonympäristöön, mikä on herättänyt huolta matkailun kestävyydestä.

Myös Suomessa matkailu on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana ennätysvauhtia (Visit Finland 2019). Matkailun kasvun myötä sen kielteiset vaikutukset, joita
tarkastelemalla peilataan usein matkailun kestävyyttä (Hall & Lew 2009), näkyvät paikallisesti esimerkiksi ruuhkautumisena, maaston kulumisena ja roskaantumisena sekä palveluiden heikompana saatavuutena. Suosituimmissa kansallispuistoissa ja esimerkiksi Suomenlinnassa on havahduttu suurten kävijämäärien aiheuttamiin haittoihin ja ensin mainituissa tehdään tietoista markkinointia matkailijoiden ohjaamiseksi pois suosituimmilta vaellusreiteiltä. Kansainvälisen matkailun väheneminen koronan takia ei ole poistanut ruuhkautumisen ongelmia, kun kotimaiset matkailijat ovat suunnanneet sankoin joukoin mainittuihin luontokohteisiin. Rovaniemellä matkailijamäärät ovat kasvaneet selvästi viimeisen viiden vuoden aikana lisäten muun muassa airbnb-tyylisen majoituksen suosiota, minkä seurauksena esimerkiksi asuntojen saatavuus paikallisten asukkaiden käyttöön on heikentynyt. Tämä yhdessä matkailijoiden suurista määristä johtuvan ruuhkaisuuden kanssa vaikuttaa paikallisten arkielämään, minkä myötä liikamatkailun ilmiö on konkretisoitunut myös Suomessa (Pietilä 2019). Viime aikoina matkailun ilmastovaikutukset ovat nousseet lisääntyvässä määrin julkiseen keskusteluun, ja suhtautuminen esimerkiksi lentoliikenteeseen matkailun edellytyksenä on muuttumassa (Peeters ym. 2019).

Kestävän kehityksen edistämistä edellytetään nykyään kaikilta toimialoilta, ja matkailun tulee  olla  mukana  tässä kehityksessä.  Kestävyyden  edistäminen  matkailuelinkeinossa  edellyttää,  että  siinä  toimivilla  on  riittävät  kyvyt  ja  osaaminen  toimimiseen  kestävästi.  Aiemmissa tutkimuksissa ja hankkeissa on todettu, että tätä osaamista ei aina ole.  Moni matkailuyritys  toimii  toki  kestävästi  jo  tällä  hetkellä,  mutta  usein  tiedostamattomasti  ja  ilman  suunnitelmallisuutta.  Matkailuyrityksissä  on  tarve  saada  koulutusta  kestävästä  ja  viime  vuosina  kestävyyteen  yhdistetystä  vastuullisesta  matkailusta.  Kestävyys  ja  vastuullinen  matkailu  on  mahdollista  nostaa markkinaeduksi,  sillä  matkailijatkin  ovat  alkaneet  painottaa  vastuullisuutta  valintoja  tehdessään  (CREST  2019:  3–5).  Vaikka eri  tahot  tekevät  jo  töitä  vastuullisen  matkailun  edistämiseksi,  vastuullisuus  ohitetaan  valitettavan  usein  korkeakoulujen  opetussuunnitelmissa  tai  sitä  pidetään  itsestäänselvyytenä.  Todellisuudessa  vain  harva  korkeakoulu  tuottaa  tällä  hetkellä  läpileikkaavasti  teemaan liittyvää vastuullisuuden eri näkökulmat huomioivaa koulutusta. Matkailualalla toimii myös paljon työntekijöitä ja yrittäjiä, jotka ovat saaneet koulutuksensa ennen kuin vastuullisuus ja kestävän kehityksen asiat ovat nousseet kiinnostuksen kohteiksi.

Matkailualan  vastuullisuusosaamisen  kehittämiseksi  aloitettiin  vuonna  2019  viiden  korkeakoulun  yhteistyönä  Vastuullisen  matkailun  portaat  -hanke.  Hankkeen  tarkoituksena  on  kehittää  vastuullisen  matkailun digitaalinen  täydennyskoulutusmalli,  joka ottaa huomioon matkailualalla toimivien erilaiset osaamistarpeet. Tämä raportti esittelee hankkeessa selvitettyjä matkailualan osaamistarpeita.

Viittaaminen

Dolinšek, S., Kulusjärvi, O., Ojala, S. ., & Tervo-Kankare, K. (2021). Vastuullisen matkailun osaamistarpeet matkailuyrityksissä. Nordia Tiedonantoja, (1), 1–52. Noudettu osoitteesta https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/107277