Nordia Tiedonantoja https://nordiatiedonantoja.journal.fi/ <p>NORDIA TIEDONANTOJA (NT) on Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusryhmän julkaisema voittoa tavoittelematon julkaisusarja tutkimusyksikön tutkimusraportteja varten.</p> Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ja Maantieteen Tutkimusyksikkö fi-FI Nordia Tiedonantoja 1238-2078 Yritysten TKI-panostusten kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla: alueelliset ja toimialakohtaiset erityispiirteet https://nordiatiedonantoja.journal.fi/article/view/137839 <p>Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaan (TKI) kohdennettujen panostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimus on toteutettu osana “Alueellisten TKI-investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla”&nbsp; hanketta. Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin kuten: miltä yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) näyttää Pohjois-Pohjanmaalla ja miten maakunta eroaa TKI-profiililtaan tärkeimmistä verrokkimaakunnistaan Pirkanmaasta tai Varsinais-Suomesta? Millaiset yritykset panostavat TKI-toimintaan ja minkälaisia aluevaikutuksia yritysten TKI-panostuksilla voidaan nähdä olevan? Vaikka Oulun seutu ja osaltaan koko Pohjois-Pohjanmaa on ollut tunnettu TKI-intensiivisestä ICT-osaamisesta, tarkempaa analyysia maakunnan TKI-profiilista ei ole aiemmin tehty. Tämä tutkimus paikkaa tätä tiedollista aukkoa.</p> <p>TKI-panostuksilla tarkoitetaan taloudellisia tai muita panostuksia tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan. Tärkeimmät operatiiviset toimijat tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ovat korkeakoulut, erilaiset tutkimuslaitokset sekä yritykset, kun taas rahoituksesta vastaavat suurelta osin yritykset ja julkinen sektori. Vaikka tässä tutkimuksessa käsitellään myös julkisen sektorin ja erilaisten tuki-infrastruktuureiden roolia, tutkimuksellinen fokus on erityisesti yksityisen sektorin TKI-toiminnassa ja rahoituksessa, sillä yksityisen sektorin TKI-toiminnasta ja rahoituksen kohdentumisesta ei ole olemassa samassa määrin tietoa kuin läpinäkyvämmästä julkisen sektorin toiminnasta.</p> <p>Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (2017) määrittelee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) systemaattiseksi toiminnaksi tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Toisin sanoen TKItoiminnan tavoitteena on luoda jotain selkeästi uutta. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&amp;K) on keskeinen innovaatiotoiminnan osatekijä, mutta kokonaisuudessaan innovaatiotoiminta on selkeästi t&amp;k-toimintaa laajempi käsite. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisältyy niin perustutkimus, soveltava tutkimus kuin kehittämistyökin, kun innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan puolestaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia ja parannettuja tuotteita, palveluita tai prosesseja, joilla on kaupallista arvoa (OECD 2017). Näistä toimista kaikki eivät välttämättä täytä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kriteerejä, joita ovat muun muassa systemaattisuus, luovuus, riskinotto ja toisinnettavuus (Tilastokeskus 2022). Määritelmän ja sen käyttöön esimerkiksi tilastoinnissa liittyykin haasteita, joista yksi keskeinen on määritelmään liittyvä subjektiivisuus.</p> Fredriika Jakola Eevi Halinen Kaj Zimmerbauer Copyright (c) 2023 Fredriika Jakola, Eevi Halinen, Kaj Zimmerbauer https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-10-09 2023-10-09 1 1 81